Cele

Celem naszego stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę ich warunków życia, a także zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Cele organizowane są poprzez

 • poszukiwanie form i metod rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po zabiegu
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • przeciwdziałanie izolacji wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych, przeciwdziałanie uzależnieniom występującym z tytułu izolacji
 • promocję i organizację wolontariatu
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy
 • informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych, edukacja pro zdrowotna
 • udzielanie pomocy społecznej
 • tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi

Cele realizowane są poprzez 

 1. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej przeciwdziałać uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.
 2. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację,
  pomoc prawną i socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
 3. Udział w akcjach związanych z profilaktyką i diagnostyką, organizowanie kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów, seminariów i posiedzeń naukowych, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej za pośrednictwem szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z chorobami nowotworowymi.
 4. Tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi, organizowanie spotkań problemowych, towarzyskich, imprez kulturalnych w postaci koncertów, spotkań rekreacyjno-rozrywkowych i innych form promocji kultury oraz imprez turystycznych dla członkiń.
 5. Udział w opiniowaniu nowych możliwości rozpoznawania i leczenia schorzeń nowotworowych piersi wynikających z rozwoju medycyny.
 6. Współdziałanie w zakresie ustawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia publicznego, współdziałania z odnośnymi władzami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.
 7.  Podejmowanie innych prac i działań, zmierzających do podnoszenia wiedzy medycznej
  i współdziałania z odnośnymi władzami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.
 8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi o tym samym
  lub
    podobnym profilu działania.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z profilaktyką.
 10. Prowadzenie rehabilitacji psychicznej i fizycznej dla kobiet po amputacji piersi
  w celu podnoszenia kondycji psychicznej i fizycznej członkiń.
 11. Prowadzenie poradnictwa onkologicznego przez wolontariuszki poprzez telefon zaufania.
 12. Kierowanie na szkolenie sekcji ochotniczek, jako grup wsparcia i samopomocy.
 13. Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.