2014

14 stycznia – spotkanie z przedstawicielką Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl., która wyjaśniła nam, co można odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu podatkowym za 2013 r.

23 stycznia– Przystapienie do projektu Razem znaczy lepiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 02-01-2014 r. do 30.06.2015 r.

06 luty– udział Lidii Podolak w konferencji sieciującej pt: Idą zmiany, czyli demokracja partycypacyjna administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, realizowana w ramach projektu Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze wspólfinansowanego przez Unię Europejską. Konferencja odbyła się w Starostwie w Rybniku.

18 luty Walne Zebranie Członków. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013r. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013r. W związku z zakończoną kadencją władz stowarzyszenia powołano nowych członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w osobach:

  • na przewodniczącą – Lidię Podolak,
  • na zastępcę przewodniczącej – Krystynę Pytlik,
  • na sekretarza – Beatę Dziok,
  • na skarbnika – Marię Pawlus,
  • na członka zarządu – Lucynę Suchanek.
  • na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Bożenę Koźlik,
  • na sekretarza Komisji Rewizyjnej – Marię Skowron,
  • na członka Komisji Rewizyjnej – Marię Kondrot.

27 luty – udział przewodniczacej w szkoleniu na temat ochrony danych osobowych w organizacji pozarządowej,  organizowanym przez Inkubator Ekonomii Społecznej.

6 marca – udział przewodniczącej na spotkaniu doradczym dotyczacym prawidłowego zamknięcia roku obrotowego i obowiązków sprawozdawczych z nim związanych, organizowanym przez Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego przy Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Ślaskim.

6 marca – udział Krystyny Pytlik na konferencji otwierającej projekt
” Razem znaczy lepiej”,  w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście.

8 i 15 marca– udział Krystyny Pytlik i Lidii Podolak w warsztatach partycypacyjnych organizowanych przez FOPSZ.

11 marca – spotkanie z przedstawicielką PCPR Panią mgr Michaliną Domańską, która  przed­sta­wiła nam moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z dofi­nan­so­wa­nia do reha­bi­li­ta­cji i przed­mio­tów orto­pe­dycz­nych w związku z posia­da­niem (przez prawie wszystkie człon­ki­nie naszego klubu) orze­cze­nia o stopniu nie­peł­no­spraw­no­ści.

18 marca – zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Kobiet w restauracji Ostrawa w Wodzisławiu Śląskim. Udział wzięło 45 osób.

21-22 marca– udział Krystyny Pytlik i Marii Pawlus w szkoleniuBudowanie partnerstwa lokalnego w Modelu Współpracy” w Ustroniu, w ramach projektu Razem znaczy lepiej.

31 marca- 02 kwietnia – udział przewodniczącej na XIII Forum Edukacyjnym Amazonek nt „Zaawansowanego raka piersi” połączonym z Walnym Zebraniem Federacji.

08 kwietnia – spotkanie Amazonek z Kazimierzem Swoboda, specjalistą od medycyny naturalnej, Prezesem Akademii Promocji Zdrowia.

16 maja – udział Marii Pawlus na seminarium pt. Działanie profilaktyczne i prozdrowotne realizowane przez NGO, zorganizowanym przez  Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

16 – 24 maja udział 4 amazonek w Warsztatach Aktywizacji Społczno-Zawodowej w Wiśle – organizowanych przez FAR ze środków PFRON ( E. Barteczko, I. Nowak, H. Zawisła, R. Ochman).

22 maja – msza św. w intencji amazonek w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Uczestniczyło w niej 30 kobiet.

05- 06 czerwieca  – udział przedstawicielek Zarządu Stowarzyszenia na spotkaniu organizacji pozarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego z Zarządem Powiatu i podpisanie dokumentu o współpracy w najbliższych latach.

17-21 czerwca – udział przewodniczącej w szkoleniu liderek w Sierakowie.

23-25 czerwca – udział Lidii Podolak i Beaty Dziok w szkoleniu ochotniczek – wolontariuszek I stopnia w Częstochowie.

26 czerwca – zorganizowanie imprezy integracyjno-rekreacyjnej typu Piknik dla 35 amazonek na Rancho-Western Reclik w Czyżowicach.

28 czerwca – uczestnictwo przewodniczącej na zebraniu przewodniczących klubów z Unii Śląskiej – Amazonki, które odbyło się
w Mysłowicach.

15 lipca – spotkanie z Menadżerką produktów Topperware, która pokazała obecnym sposób przyrządzania zdrowych posiłków.

06 sierpnia – spotkanie klubów onkologicznych regionu śląsko-morawskiego w Trzincu. Ze strony polskiej uczestniczyły amazonki z Cieszyna i Bielska-Białej. Z naszego Klubu na spotkanie zostały wydelegowane – Barbara Gorzolnik, Maria Kondrot, Bożena Koźlik, Bernadeta Wolny, Lucyna Suchanek. W zawodach na orientację w lasku Trzinieckim spośród uczestniczących w zawodach – 14 klubów amazonek nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce.

10-17 sierpnia – turnus rehabilitacyjny w D.W.MAGDA w Ustce zorganizowanym w ramach zadania publicznego Rehabilitacja nad morzem. Uczestniczyły w turnusie 22 amazonki.

18-22 sierpnia uczestnictwo Ewy Barteczko w szkoleniu –młode amazonki w Inowrocławiu  organizowanym przez Federację.

6 września – udział Lidii Podolak, Lucyny Suchanek, Ewy Barteczko, Bożeny Koźlik na II Festiwalu Organizacji Pozarzadowych w Wodzisławiu Śląskim.

12-13 września – udział przewodniczącej w szkoleniuWłasne media. Jak prowadzić i budować zaufanie do własnych serwisów internetowych. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu Organizacje w Internecie. Akademia liderów społecznego marketingu, realizowanego przez FOPSZ w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


12-13 września –
Festiwal Organizacji Pozarządowych w Rydułtowach. Udział wzięły: Krystyna Pytlik, Stefania Mika, Bożena Koźlik, Maria Kondrot, Barbara Gorzolnik, Maria Pawlus, Szarlota Szyra.

17 września – L.Podolak powołana została  do zespołu budującego Strategię Powiatu na lata 2015-2025. Spotkania zespołu odbywać się będą od 3 do 16 października 2014 r.

20 września – udział czterech amazonek na obchodach święta zaprzyjaźnionego z Rydułtowami miasta Orlova w Czechach.

23 września – jednodniowa wycieczka 22 amazonek do Wieliczki i Parku Miniatur w Inwałdzie.

26 września – udział Krystyny Pytlik na spotkaniu Unii Śląskiej i Opolskiej – poszerzamy HERyzonty w Sosnowcu.

27 września – uczestnictwo na IX Dniach Promocji Zdrowia w Rydułtowach. Udział wzięły – S.Mika, Z.Kubica, K.Pytlik, K.Paszenda, M.Pawlus, B.Koźlik, B.Czempik, M.Kondrot.

02 – 16 października – prace zespołu nad budową strategii rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025, udział L. Podolak.

02 – paździrnika – XV Dni Promocji Zdrowia w Pszowie. Udział M.Pawlus, K.Pytlik, M.Kondrot, B.Koźlik, Sz.Szyra.

04 października – wyjazd 21 osób na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę kobiet po chorobie nowotworowej piersi na Jasną Górę.

16 października – udział przewodniczącej w obchodach 15-lecia Rudzkich Amazonek Relaks

17 – 19 października – szkolenie ochotniczek I stopnia w Olsztynie. Udział w szkoleniu wzięły Lucyna Suchanek i Elżbieta Reclik.

20 października – spotkanie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim z lekarzem onkologiem – S. Klonem.

24 października – udział. L. Podolak i B. Koźlik w obchodach 15-lecia Mysłowickich Amazonek Tęcza.

27 października – spotkanie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim z lekarzami – Stanisławem Małeckim
i Karolem Holoną.

13 listopada – spotkanie z kobietami z Powiatu Wodzisławskiego w Firmie Gosław Sport Center. Udział ze strony Amazonek wzięło 5 osób ( Sz. Szyra, K. Pytlik, M. Kondrot, B. Koźlik, M. Pawlus).

22 listopada – obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Sosnowcu. Udział wzięły 4 osoby ( K.Pytlik, Sz. Szyra, M.Kondrot, B. Koźlik).

15 grudnia – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
– Zmiana wpisów do Statutu,
– wybór Elżbiety Reclik na stanowisko sekretarza Zarządu w miejsce
rezygnującej z pełnienia tej funkcji Beaty Dziok,
– uchwalenie Amazonki  jednostką Mikro w rozumieniu przepisów
ustawy o rachunkowości,

16 grudnia – spotkanie opłatkowe w Restauracji Ostrawa. Obecnych na spotkaniu – 46 osób.